محسن صديقى


محسن صديقى برنجستانكى
متولد ١٣٥٨،قائمشهر
نام پدر عقيل
ساكن سارى

داراى مدرك عكاسى حرفه اى از حوزه هنرى مازندران،
عكاس خبرى، ورزشى سايت برنا،ورزش جوان، مازندليگ
روزنامه خبر ورزشى
عكاس مدلينگ
عكاس برنا در سفر رياست جمهورى به سارى


wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن