اجرای نمایش مغروق در سالن سلمان هراتی ساری

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | فروردین، 1396

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری اجرای نمایش مغروق در سالن سلمان هراتی ساری
از ۲۰ تا 27 فروردین 
ساعت ۱۹
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

عکاس : کیوان جعفری

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

اجرای نمایش مغروق در سالن سلمان هراتی ساری
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن